• چارت سازمانی معاونت فرهنگی ، تبلیغات و امور رسانه