نظر خواهی عملکرد

نظر خواهی عملکرد
1 -مشخصات فردی
نام : *  
نام خانوادگی : *  
کد ملی    
2 - مشخصات تحصیلی
میزان تحصیلات :  
رشته تحصیلی    
3 - آیا عضو انجمن های فرهنگی و هنری وابسته هستید ؟
4 - زمینه فعالیت فرهنگی یا هنری خود را ذکر نمایید .
   
5 - در خصوص عملکرد کدام بخش از اداره کل نظر می دهید ؟
6 - برای دریافت چه خدمتی به اداره کل مراجعه نمودید ؟
   
7 - آیا از نحوه ارائه خدمت راضی هستید ؟
8 - آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام پذیرفت ؟
9 - نحوه برخورد کارکنان اداره کل با شما چگونه بود ؟
10 - درصورت عدم رضایت از ارائه ی خدمت ، علت آن را ذکر نمایید .
   
11 - چنانچه هر یک از کارکنان یا واحد های اداره کل ، درخواستی خلاف مقررات از شما داشته اند ، آن را مرقوم نمایید .
   
12 - پیشنهادات خود در جهت ارائه ی خدمات بهتر از سوی این اداره کل را مرقوم نمایید .