آشنایی با مدیر کل و معاونین

 نام‌ونام‌خانوادگی     
                 عنوان پست                                                                    
تاریخ انتصاب
نوع‌استخدام       
 تحصیلات     
 پست الکترونیک و تلفن تماس
 تصویر
 احمدحسین‌فتایی
 مدیر کل
 1398/07/17  رسمی  فوق لیسانس

modir_lr@farhang.gov.ir

066-33201794

احمد حسین فتایی   
رضا نیازی
 معاونت فرهنگی،مطبوعات و تبلیغات
1399/02/29  پیمانی  فوق لیسانس

 movenatfarhangi_lr@farhang.gov.ir

066-33201795

 رضا نیازی  
 فرید رحمتی
 معاونت‌هنری،سینمایی‌و‌سمعی‌وبصری
 1396/08/01  پیمانی  فوق لیسانس

 movenathonari_lr@farhang.gov.ir

066-33229484

 فرید رحمتی
 علی نیک سرشت
 معاونت‌توسعه‌مدیریت‌ومنابع
 1398/08/01  رسمی  لیسانس

 movenatmali_lr@farhang.gov.ir

066-33201794

 علی نیک سرشت  

تاریخ بروزرسانی : ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۱۶