• نشست شورای تحول اداری

نشست تحول اداری
 اهم وظائف:
-       بررسی وضعیت واحدهای ستادی اداره کل از نظر نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی آن
-       بررسی نحوه جابجائی و نقل و انتقال کارکنان در داخل واحدهای ستادی
-       بررسی، راههای ارتقاء منابع انسانی و همچنین ترفیع مشاغل در واحدهای مختلف اداره کل.
-       تشکیل جلسات هر 2 ماه یک بار
 
 ترکیب اعضاء جلسه:
 
-       مدیرکل استان بعنوان رئیس جلسه
-       دبیرجلسه
-       معاونین ستادی اداره کل
-       روسای ادارات ستادی