• نشست شورای معاونین

نشست شورای معاونین
 اهم وظائف:
 
-       بررسی سیاستگذاری و تعیین خط مشی های کلان اداره کل در راستای پیشبرد اهداف برنامه پنج ساله
-       ارائه گزارش توسط هریک از معاونتها از آخرین وضعیت حوزه های کاری مربوطه.
-       بررسی مسائل و مشکلات موجود در رسیدن به اهداف برنامه
-       تشکیل جلسات هر هفته یک بار
  
 ترکیب اعضاء شوراء
-       مدیرکل استان بعنوان رئیس شورا
-       دبیر جلسه
-       معاونین ستادی اداره کل (معاون اداری  ومالی، طرح و برنامه ریزی و تحول اداری، امور فرهنگی هنری و امور کتابخانه ها)