نشست طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع

نشست طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
 اهم وظائف:
-       بررسی وضعیت اطلاع رسانی مناسب به مراجعین در زمینه نحوه ارائه خدمات توسط همکاران بخش های مختلف اداره کل
-       بررسی طرح نظرسنجی مستمر از مردم در ارتباط با رضایت مندی آنان از نحوه ارائه خدمات توسط این اداره کل
-       بررسی نظرات مراجعین از نحوه خدمات توسط متصدیان امور در اداره کل
-       بازدید و بررسی گزارشهای دوره ای ارسالی ازواحدها و ادارات شهرستانی مبنی بر چگونگی حسن اجرای طرح تکریم
 
 ترکیب اعضاء جلسه:
-       مدیرکل استان به عنوان رئیس جلسه
-       دبیر جلسه
-       رئیس اداره روابط عمومی
-       روسای معاونت ها
-       مدیران ستادی