• نشست شورای اداری ستاد

 

نشست شورای اداری ستادی
اهم وظایف:
-       ارائه گزارش توسط روسای ادارات ستادی اداره کل به تفکیک حوزه های کاری مربوطه
-       بررسی مسائل و مشکلات واحدهای ستادی اداره کل نظیر نیروی انسانی،  تجهیزات و غیره.
-       مقایسه و ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی اداره کل براساس شرح وظائف پیش بینی شده.
-       تشکیل جلسات هر ماه یک بار
 
    ترکیب اعضاء شورا:
 
-       مدیرکل استان بعنوان رئیس شورا
-       دبیرجسه
-       معاونین ستادی اداره کل
-       روسای واحدهای ستادی اداره کل