نام
نام خانوادگی
رشته هنری
گرایش هنری
استان-شهرستان
 
حشمت الله
فتحی
موسیقی
محلی(لری)
لرستان-خرم آباد
دایوش
کرم زاده
موسیقی
محلی(لری)
لرستان-دورود