آدرس :لرستان - خرم آباد - میدان 22 بهمن - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

تلفن  : 33201794-33229485-33229486 -066          نمابر : 33201797-066

Email: lorestan@farhang.gov.ir

ershad-lr