• نویسندگی

ID

نام و نام خانوادگی

شهرستان

رشته هنری

2

مجید جهدی

ازنا

نویسندگی

39

داریوش منصوری

خرم آباد

نویسندگی

54

فرشته ایازی

خرم آباد

نویسندگان

21

صدیقه کاری

خرم آباد

نویسندگی

126

مصطفی حسنوند

خرم آباد

نویسندگی

7

محمد نصیری

بروجرد

نویسندگی