• معاون هنری ، سینمایی و سمعی و بصری اداره کل

  فرید رحمتی

فرید رحمتی

​طبقه اول ساختمان اداره کل 

داخلی :214

Email:moavenathonari_lr@farhang.gov.ir