• معاون هنری اداره کل

  فرید رحمتی

فرید رحمتی

​طبقه اول ساختمان اداره کل 

داخلی : 214