• مسئول دبیرخانه ی دائمی تئاتر

 

عزت درگاهی 

طبقه اول ساختمان اداره کل 

داخلی : 218