• کارشناس سینمایی ، سمعی و بصری

 


غلامرضا نعمت پور 

طبقه اول ساختمان اداره کل 

داخلی : 209