• رییس اداره امور هنری ، سینمایی و سمعی و بصری

  

فرید رحمتی

طبقه ی اول ساختمان اداره کل

داخلی : 214