• کارشناس امور بیمه هنرمندان

 

مریم ملکی حسنوند ( بیمه هنرمندان ) ​

طبقه اول ساختمان اداره کل