• کارشناس امور جشنواره ها و آموزشگاه های آزاد هنری

 

احسان اله خسروانی ( کارشناس امور جشنواره ها و آموزشگاه های آزاد هنری )

طبقه اول ساختمان اداره کل