• رییس اداره اداری مالی

 

احمد حسین فتایی ( رییس )

مهدی شمس الدینی ( کارشناس )

طبقه همکف ساختمان اداره کل 

داخلی : 206