• واحد فناوری و اطلاعات

 

وحید رستمی (مسئول )

طبقه همکف ساختمان اداره کل 

تلفن :

066-33229486

Email:it_lr@farhang.gov.ir