• کارشناس اشتغال و ارزیابی کارکنان

 

کبری رستمی

طبقه اول ساختمان اداره کل

Email: eshteghal_lr@farhang.gov.ir