• سرپرست معاونت اداری و مالی اداره کل

مریدی  

طاهر مریدی

طبقه اول ساختمان اداره کل 

داخلی : 229