• سرپرست معاونت اداری و مالی اداره کل

علی نیک سرشت   

علی نیک سرشت

طبقه همکف ساختمان اداره کل 

داخلی : 224