• معاونت توسعه و مدیریت منابع اداره کل

فتایی    

احمد حسین فتایی

طبقه همکف ساختمان اداره کل 

داخلی :224

Email:moavenatmali_lr@farhang.gov.ir