• کارشناسان طرح های عمرانی و بودجه

 

محمد رضا مقدم ( کارشناس طرح های عمرانی ) داخلی 223

علی نیک سرشت ( کارشناس بودجه ) داخلی 224

طبقه همکف ساختمان اداره کل