• مسئول آموزش

 

معصومه اولیایی

طبقه اول ساختمان اداره کل 

داخلی :216

Email:amoozesh_lr@farhang.gov.ir