منشور اخلاقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

ما کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تعهدمی کنیم:
نظم و انضباط در محیط کاری،نگهداری ملزومات اداری و تجهیزات،ارئه خدمات به ارباب رجوع و رفتار مناسب با ایشان ،حضور به موقع در محل کار و انجام بموقع وظایف و سلسه مراتب اداری را رعابت نمائیم.
ما کارگزاران نظام در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان پیمان می بندیم:
رازدار بوده و در رفتار و گفتار صداقت داشته باشیم.
نسبت به همکاران خود در سطوح مختلف با نزاکت،احترام،خوش روئی و متانت رفتار کنیم.
به صحبت ها و خواسته های مراجعان گوش فراداده و با انعطاف پذیری معقول،خوش روئی و احترام با آنها رفتار کنیم.
در ایجاد ذهنیت مثبت از کار و انجام تکالیف پشتکار داشته و نسبت به ارتقاء دانش و مهارتهای خود اقدام نمائیم.
نسبت به جامعه و اهداف سازمان و منزلت  مراجعان احساس مسئولیت نمائیم.
نسبت به انجام وظایف خود به شکل مؤثر و کار آمد،با دقت و سرعت و بدون تشریفات زاید عمل نمائیم.
از مظاهر فساد اداری همچون توصیه،تبعیض،تشریفات زاید اداری ،سوء استفاده از موقعیت خود پرهیز نمائیم.
نسبت به مشکلات همکاران خود بی تفاوت نبوده و به رشد و بهسازی همدیگر توجه نمائیم.
و نیز از سازمان انتظار داریم با تخلفات به صورت جدی برخورد نموده و نسبت به عملکرد همکاران از ابزار تشویق و تنبیه استفاده نماید.


1-نظم و انضباط:

1-1-نظم ظاهری رعایت گردد.
2-1-ملزومات اداری منظم و آراسته باشد.
-تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم استقرار یابند،به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند.
3-1-ارائه خدمات به مردم منظم باشد.
-فعالیت ها براساس روش مستندو مشخص انجام شود نه بر اساس سلیقه کارکنان و مدیران.
-فعالیت ها زمان گذاری شودوبر اساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد.
4-1-در محل کار به موقع حضور داشته باشد.
5-1-وقت شناس بوده و در رعایت آن دقت نماید.
6-1-فضای اداری متناسب با حجم ارائه خدمات باشد.
7-1-محل های مورد مراجعه ارباب رجوع پراکنده نباشد.
8-1-حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده گردد.
9-1-لوازم و اشیاءضروری از غیرضروری تفکیک گرددو لوازم اضافی و غیر ضروری به محل دیگری انتقال یابد.
10-1-همه چیز در وضعیتی سامان یافته ،مرتب و پاکیزه نگهداری شود.
11-1-وظایف اداری به موقع انجام شود.
12-1-سلسله مراتب اداری رعایت گردد.
13-1-از پوشش مناسب با شئونات اداری استفاده نماید.
14-1-عدم استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار.


2- رفتار اخلاقی:

1-2-رازداربوده و ازافشاءاسنادمحرمانه خودداری نماید.
2-2-صداقت در رفتار و گفتاررعایت شود.
3-2-در صورت لزوم امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.
4-2-نسبت به مدیران با احترام و نزاکت برخورد شود.
5-2-نسبت به همکاران و کارکنان تحت سرپرستی باخوش روئی و متانت رفتار شود.
-روابط مناسب با همکاران ایجاد شود.
6-2-نسبت به مراجعان:
-با مراجعان با خوش روئی و احترام برخورد شود.
-به صحبت ها و خواسته های مراجعان با دقت گوش داده شود.
-به منظور رعایت حال مراجعان انعطاف پذیری مثبت نشان داده شود.

3-عدالت و انصاف:

1-3-نسبت به همکاران با رعایت عدالت و انصاف برخورد شود.
2-3-نسبت به افراد تحت سرپرستی بدون تبعیض برخورد شده و امکانات و فرصت ها به صورت عادلانه توزیع شود.
3-3- نسبت به مردم(ارباب رجوع) ارائه خدمات با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض صورت گیرد.
-کارکنان به وظایف و تکایف خود در قبال مراجعان کاملاًآگاه شوند.
-
-از سرگردانی مراجعان جلوگیری شود.
-فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
-کارها با حد اقل هزینه انجام شود و به مراجعان هزینه های اضافی تحمیل نشود.

4- ارائه اطلاعات لازم:

1-4-اطلاعات لازم به همکاران جهت انجام خدمات بهینه وتسریع در اجرای امور به نحو مطلوب ارائه گردد.
2-4-جهت اتخاذ تصمیمات لازم اطلاعات مربوط را در اختیارمدیران قرار دهد.
3-4-راهنمایی های لازم و توضیحات کافی به مراجعان ارائه شود.

4-4-از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداری شود.

5-وجود تمایلات مثبت به کار:

-در جهت ایجاد تلقی مثبت نسبت به کار از طریق مدیران و کارکنان نسبت به افراد تحت سرپرستی تلاش لازم صورت گیرد.
-در انجام تکالیف پشتکار و جدیت داشته باشد.


6-شایستگی:

-دانش و مهارت های خود را منطبق با توسعه فن آوری و علوم ارتقاءدهد.
-اصل شایستگی در انتصابات و توزیع امکانات رعایت گردد.
-در جهت کسب مهارتهای شغلی و افزایش تبحر حرفه ای تلاش صورت گیرد.


7-احساس مسئولیت:

1-7-نسبت به جامعه و حرفه خود احساس مسئولیت داشته باشد.
2-7-شأن،منزلت،جایگاه و شهرت حرفه ای خود را ارج نهد.
3-7-اهداف سازمان به طور صحیح درک شودو اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد.
4-7-از مقام و موقعیت اداری سوءاستفاده صورت نگیرد.
5-7-مدیران و کارکنان نسبت به مراجعان احساس مسئولیت نمایند:
-حقوق مراجعان را رعایت کنند.
-انجام وظایف به صورت مؤثر،کارآمد،همراه با سرعت و بدون تشریفات زائد صورت گیرد.
-کارها با دقت انجام گرفته و اشتباهات کم باشد.
-کارها با سرعت لازم و براساس زمان پیش بینی شده صورت گرفته و مراجعان بیهود معطل نشوند.
-روش های انجام کار ساده، مؤثر و مفیدباشد.
-تشریفات زائد وجود نداشته باشد.
-مراجعان احساس کنند که کارکنان برای همکاری و رفع مشکلات آنان بسیج شده اند.
-کارکنان در قبال کاری که انجام می دهند ،هیچ گونه انتظار و چشم داشتی از مراجعان نداشته باشند.
-از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ،سفارش در انجام کار دوری شود.
-در کار تسلط داشته و آن را بدون نظارت مافوق انجام دهد.
-به درستی و صحت انجام کار توجه نماید.
-در انجام مأموریت ها دلسوزی وجود داشته باشد.
6-7-مسئولیت مدیران نسبت به کارکنان:
-مدیران نسبت به مسایل و مشکلات کارکنان بی تفاوت نباشند.
-تشویق و تنبیه متناسب با عملکرد کارکنان اعمال شود.
-به رشد و بهسازی کارکنان توجه گردد.
-اطلاعات و اخبارآن طور که باید در اختیار کارکنان گذاشته شود.
-با تخلفات مقابله جدی شود.
-از اختیارات و قدرت استفاده صحیح صورت گیرد.
-از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود.
-به استعداد و توانایی های کارکنان تحت سرپرستی توجه شود.
-از تلاش و کوشش کارکنان قدر دانی شود.