• کارشناس دفتر قرآن و عترت

 

منصور احمدی 

طبقه دوم ساختمان اداره کل 

تلفن مستقیم :33206956

Email: ghorani_lr@farhang.gov.ir