• کارشناس دفتر قرآن و عترت

 

منصور احمدی 

طبقه دوم ساختمان اداره کل 

تلفن مستقیم : 33206956