• روابط عمومی

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

محمد عبدالهی         مدیر روابط عمومی

کارشناسان:

بهزاد پیرداده - سمعی و بصری

سجاد شفیعی- خبر و مسئول سایت

(مسئول سایت اداره )

تلفن تماس:

33229485 - 066

داخلی:

203                204

 نشانی پست الکترونیک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

Email : lorestan@farhang.gov.ir