• روابط عمومی

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

محمد رضا عبدالهی فرد        مدیر روابط عمومی

کارشناس :

سجاد شفیعی- خبر و مسئول سایت

کاردان :

بهزاد پیرداده - سمعی و بصری

 

(مسئول سایت اداره )

تلفن تماس:

33229485 - 066

داخلی:

203                204

 نشانی پست الکترونیک روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

Email : info_lr@farhang.gov.ir