• معاون فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات اداره کل

 ناصر دولتشاه

ناصر دولتشاه

​طبقه اول ساختمان اداره کل 

 داخلی :230

Email:moavenatfarhangi_lr@farhang.gov.ir