• کارشناسان امور فرهنگی - آمار و اطلاعات

 

مجید سوری ( کارشناس امور فرهنگی ) 

اعظم روانشاد   ( کارشناس امور فرهنگی ) 

فرشته بیرانوند ( کارشناس آمار و اطلاعات ) 

طبقه اول ساختمان اداره کل 

داخلی : 219