• امور مطبوعات و تبلیغات

 

کوکب بیرانوند ( کارشناس مسئول مطبوعات ) داخلی 231

تیمور احمدوند ( کارشناس کانون های آگهی و تبلیغات  ) داخلی 207

طبقه اول ساختمان اداره کل