• رییس اداره امور فرهنگی ، مطبوعات و تبلیغات

 

غلامعلی فلاح

طبقه اول ساختمان اداره کل 

داخلی : 202