• اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سلسله

 

فتحعلی یوسفوند

تلفن مستقیم :3250200

Email: selseleh@farhang.gov.ir