• اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت

 

عزت جعفری 

تلفن مستقیم :32643121

Email: kohdasht@farhang.gov.ir