• اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت

 

عزت جعفری 

تلفن مستقیم : 32643121