• اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود

 

سید موسی موسوی 

تلفن مستقیم : 43244678

Email: doroud@farhang.gov.ir